Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

         PHÒNG GD- ĐT TIỀN HẢI                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG TIỂU HỌC AN NINH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số : 27/KH-THAN                                               An Ninh, ngày 20 tháng  9  năm 2020.

                                                                                                              

KẾ HOẠCH

                           Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

 

 

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 -  2021 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông;

Thực hiện Hướng dẫn số 558/PGD-GDTH, ngày 18/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với cấp Tiểu học.

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học An Ninh xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 với những nội dung sau:

                                       A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

 1. Đội ngũ.

  a. Học sinh:  Tổng số học sinh : 621 em/19 lớp,  nữ : 283 em, Cụ thể:

         + Khối 1 :  111 em/4 lớp      + Khối 4 :  137  em/4 lớp

         + Khối 2 :  123 em/4 lớp      + Khối 5 :  106 em/3 lớp 

+ Khối 3 :  144 em/4 lớp     

      -  Học sinh khuyết tật học hòa nhập: 9 em

      -  Học sinh con hộ nghèo: 03 em, cận nghèo: 07 em

   b. Giáo viên:

* Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường gồm có 37 đồng chí (nữ : 36 đ/c). Trong đó :

- Ban Giám hiệu gồm 2 đồng chí : Hiệu trưởng : 1 đ/c; Hiệu phó : 1 đ/c.

- Giáo viên :  31 đồng chí (Nữ : 30). Trong đó :

Biên chế : 29 đ/c;

Hợp đồng: 02 đ/c (1 giáo viên Tin, 1 giáo viên Ngoại ngữ)

- Tổng phụ trách: 1đ/c

- Nhân viên văn phòng : 3.  Gồm :   + Kế toán : 1 đ/c

      + Văn thư : 1 đ/c

      + Thư viện: 1 đ/c

* Trình độ chuyên môn của đội ngũ CBGV:

- Đại học     :  19 đ/c

- Cao đẳng  :  17 đ/c                                           

- Trung cấp :    1 đ/c

- Đang theo học các lớp ĐH: 9                                                                                                                                                                                              

  + Trình độ chính trị :- Trung cấp chính trị :  2 đ/c

    2. Cơ sở vật chất:

+ Số phòng học 19 phòng/19 lớp, khu hiệu bộ.

+ Bàn ghế 2 chỗ ngồi: 360 bộ

+ Máy tính: 28;  Máy chiếu : 3; Máy in: 4; Màn hình cảm ứng: 1. Ti vi: 1; Đài casec: 2.

   3. Những thuận lợi và khó khăn.

     * Thuận lợi:

Tr­­ường Tiểu học An Ninh luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của PGD&ĐT huyện Tiền Hải, của Đảng ủy, HĐND- UBND, các ban ngành đoàn thể trong xã, cùng với sự đồng tình ủng hộ của Hội cha mẹ học sinh.

Chi bộ đảng đạt chi bộ trong sạch vững mạnh- chi bộ xuất sắc; CĐ, Liên đội nhiều năm liền đạt CĐ, LĐ vững mạnh, xuất sắc; đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đủ định mức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, có lập trường tư tưởng vững vàng; đội ngũ GV lớp 1 được lựa chọn và bồi dưỡng đủ điều kiện để đảm bảo chương trình thay sách giáo khoa GDPT2018.

         Nhà trường được Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có kế hoạch tài trợ và chuẩn bị xây dựng 20 phòng học, phòng đội, phòng y tế, nhà ăn bán trú, nhà thể thao đa năng.

      *Khó khăn.

- Cơ sở vật chất nhà trường có khu hiệu bộ, đủ phòng học, xong phòng học đã xuống cấp;

- Trang thiết bị dạy học chưa thật đáp ứng khi thực hiện thay SGK lớp Một.

- Một số giáo viên tuổi cao nên việc tiếp cận với CNTT còn hạn chế.

- Một bộ phận không nhỏ phụ huynh đi làm ăn xa (ngoài tỉnh) nên hạn chế trong việc quan tâm, phối hợp và đồng hành trong giáo dục học sinh. Sự quan tâm và nhận thức của một số phụ huynh học sinh về học tập của con em còn phó mặc cho nhà trường.

-  Trường chuẩn bị xây dựng, chính vì vậy, mọi hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống của nhà trường bị hạn chế.

B - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

      Năm học 2020- 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; trên cơ sở kết quả đạt dược của năm học trước, trường tiểu học An Ninh tập trung thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT, ngày 24/8/2020 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 và các văn bản của Bộ Giáo dục, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện với các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT đối với các lớp 2,3,4,5; tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (GDPT 2018) bảo đảm chất lượng, hiệu quả đối với lớp 1.

          Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Tổ chức thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chức dạy học lớp 1 theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 và các văn bản[1] hướng dẫn chuyên môn đối với cấp tiểu học. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và bố trí đủ giáo viên đã hoàn thành các chương trình bồi dưỡng để dạy lớp 1.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo theo quy định để triển khai dạy học trực tuyến hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020.

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

2. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học.

 Nhà trường thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục, tham mưu vớí cấp ủy, chính quyền địa phương  xây dựng mới phòng học cho 20 lớp học phù hợp; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; quy mô lớp học và sĩ số học sinh đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019. Bảo đảm tỷ lệ phòng, tỷ lệ giáo viên và sĩ số học sinh/lớp đúng theo quy định để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo chất lượng.

100% các lớp tích cực tu tạo cảnh quan, đổi mới không gian trường, lớp, duy trì tốt ngày Hội trang trí trường, lớp, thực hiện phút sạch trường, đẹp lớp và xanh hóa khuôn viên trường học, tạo diện mạo mới cho trường, lớp trước ngày khai giảng năm học mới. Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp – An toàn – Thân thiện; đủ nhà vệ sinh, luôn được vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên sử dụng;

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp.

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

 Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn nghề nghiệp; rà soát đội ngũ giáo viên nhà trường theo chuẩn về trình độ đào tạo; bảo đảm số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

Xây dựng kế hoạch theo lộ trình để tổ chức bồi dưỡng giáo viên  đạt chuẩn trình độ theo quy các định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên theo học các lớp Đại học để nâng chuẩn.

Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học.

Dự kiến phân công giáo viên dạy học lớp 2 năm học 2021-2022 để tập trung bồi dưỡng, đảm bảo 100% giáo viên dạy học lớp 2 được bồi dưỡng về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 trước khi năm học 2021-2022 bắt đầu.

4. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Nâng cao tỷ lệ và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học. Làm tốt công tác điều hành, quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ giáo dục của nhà trường nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng.

5. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục tiểu học. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện nhà trường, địa phương. Đôn đốc kiểm tra, giám sát các cơ sở tham gia giám sát các cơ sở tham gia cung cấp các hoạt động dịch vụ của nhà trường nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng.

Tăng cường an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường trong môi trường giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa; nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng cơ chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; phát động phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới (với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới, trong đó dành thời gian tổ chức lễ đón học sinh lớp 1, tạo ấn tượng và cảm xúc cho học sinh.

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, múa hát, khiêu vũ, dân vũ  sân trường, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ.

Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường, tổ chức trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ,…).

* Mục tiêu phấn đấu năm học 2020 - 2021, nhà trường đứng tốp đầu trong toàn huyện.

* Đăng ký điển hình:

Làm tốt công tác an toàn giao thông cổng trường.

          Tìm hiểu về an toàn giao thông (Kết hợp với công ty Minh Đức để làm tốt công tác an toàn giao thông).

C - NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

  I. Nhiệm vụ chính trị:

        * Chỉ tiêu:

     - 100% CB, GV, NV chấp hành tốt chủ tr­ương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà n­ước, quy chế của ngành, quy định của địa phương.

    - 100% CB, GV, HS  thực hiện chuyên đề: ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    - 100% CB, GV thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Quyết định số: 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

     - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo, quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, trong ngành giáo dục giai đoạn 2019-2025.

      * Biện pháp:

1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”. Thực hiện giáo dục tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các môn học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức các buổi giáo dục ngoài giờ lên lớp bằng các hoạt động ngoại khóa trong chương trình tuần 9 ( nhân dịp ngày 15/10 Bác Hồ gửi thư cho ngành Giáo dục ) và thực hiện dạy lồng ghép trong tiết sinh hoạt lớp vào các tuần chẵn. Quán triệt và học tập  Nghị quyết TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết TW8 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập. Coi đó là những đợt sinh hoạt chính trị nhằm thực hiện tốt công cuộc ” Đối mới căn bản, toàn diên” sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Không có cán bộ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

           3. Thực hiện nghiêm Quyết định số 16/2008, ngày 16/4/2008, ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; Nghị định 80/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2017, Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Kế hoạch số 871/KH-BGD ĐT, ngày 20/8/2019, về thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, trong ngành giáo dục giai đoạn 2019-2025.

    II. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

* Chỉ tiêu:     

- Phẩm chất :                  Tốt:                    99%

                                        Đạt :                    1%              

                                       CCG :                  0%

- Năng lực:                     Tốt:                     90%

                                       Đạt:                    10%

                                      CCG:                     0%

- Kiến thức, kỹ năng:    Hoàn thành tốt:    80%

                                      Hoàn thành:         20%

                                      Chưa hoàn thành:  0%

- Vở sạch chữ đẹp:       Chữ: Loại A:        80%;       Loại B: 20%

                                     Vở:   Loại A:      100%

            -  Tổ chức giao lưu tiếng Anh, rung chuông vàng cho HS lớp 4, 5;

         - Động viên HS tham dự kỳ thi Olympic toán Quốc tế TIMO.

         - 100% HS được học đủ các môn theo quy định, được học 2 buổi/ngày, 35 tiết/tuần.

    - 100% GV lớp 1 được tập huấn chuyên đề, GV lớp 2 tập huấn thay sách.

    - Đảm bảo 01 lớp/1 phòng học; trung bình 33 HS/01 lớp.

2. Biện pháp:

         a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

- Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh hiệu quả, thiết thực.

- Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, tinh giản những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cấp học và các nội dung quá khó, chưa thực sự cấp thiết đối với học sinh tiểu học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học. Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

-  Tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương quan tâm đầu tư để đảm bảo tỷ lệ 01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên đủ để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.

b) Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

          Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chức dạy học lớp 1 theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 và các văn bản hướng dẫn chuyên môn được Bộ GDĐT ban hành. Trong đó, tập trung vào các vấn đề cơ bản sau:

          - Nội dung dạy học: Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định của Chương trình; các môn học tự chọn; các hoạt động củng cố; các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh.

          - Nhà trường chủ động xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân b thời lượng cho các nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, thời lượng các môn học bắt buộc theo quy định của chương trình.

c) Tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung giáo dục của địa phương ở cấp tiểu học theo hướng dẫn tại Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019, trong đó thực hiện tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào dạy học các môn học, hoạt động trải nghiệm theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Xã An ninh có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, do đó nhà trường tổ chức dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục gắn liền với các di tích lịch sử văn hóa đó.

d) Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

 đ) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp. Tinh giản các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh theo Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017.

e) Nhà trường tham khảo những nội dung giáo dục tiên tiến theo các mô hình giáo dục hiện đại để đưa vào kế hoạch giáo dục nhà trường một cách phù hợp với thực tế của địa phương.

2. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học

      * Chỉ tiêu:

      - 100% GV lớp 1 đánh giá HS theo TT27, dạy học theo CTPT2018; GV từ lớp 2 đến lớp 5 đánh giá HS theo TT30 và TT22;

      - 100% GV SHCM qua mạng thông tin trực tuyến “Trường học kết nối”.

      Thực hiện chuyên đề Toán 1 cấp huyện; chuyên đề tiếng Việt 1, dạy học mỹ thuật theo chủ đề, khoa học, hoạt động trải nghiệm cấp trường.

     Thực hiện nghiêm túc chuyên đề trường, cụm trường.

      * Biện pháp:

      a) Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Tổ chức thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

 Tiếp tục triển khai dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013, nhà trường thực hiện việc sắp xếp lại nội dung dạy học một cách phù hợp, thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột; thực hiện dạy học Mĩ thuật theo hướng dẫn tại Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016, khuyến khích giáo viên thiết kế nội dung học tập theo chủ đề, dựa trên cốt truyện, trong đó mỗi chủ đề dạy trong 2 đến 3 tiết để tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ dạy học hiệu quả.

Tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020. Mỗi cụm chuyên đề tổ chức điểm 01 nội dung sinh hoạt chuyên môn đối với các khối 2 đến khối 5. Riêng khối 1, sẽ tổ chức chuyên đề theo từng môn ở từng bộ sách.  Thực hiện nghiêm chuyên đề Toán 1ở bộ sách Cánh diều do phòng GDĐT giao nhiệm vụ vào cuối tháng 9.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Đối với học sinh tiểu học thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được đánh giá theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nội dung thông tư: Đánh giá học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt được theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và những biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu cần đạt của chương trình; thực hiện đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định; tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

c) Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

Nhà trường xây dựng kế hoạch, chương trình dạy học các môn học, phù hợp với thực tiễn và tâm sinh lý học sinh. Tăng cường tổ chức các hoạt động học tập ngoài lớp học phù hợp với nội dung các môn học và hoạt động giáo dục cũng như phù hợp với thực tiễn, công tác phòng chống dịch bệnh. Khuyến khích các cơ sở giáo dục tổ chức các chủ đề giáo dục STEM (trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) và STEAM (10 chủ đề dạy học ở tiểu học) cho học sinh.

Thực hiện dạy học gắn kết giữa lý thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục tài chính; an toàn giáo thông; bảo vệ động vật hoang dã; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; Phòng chống dịch bệnh theo mùa đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID. Chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…

 Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai dạy học trực tuyến đảm bảo thực hiện đúng, có chất lượng, hiệu quả, nội dung dạy học theo quy định; phù hợp với kĩ năng của giáo viên, khả năng lĩnh hội và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh; đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phần mềm, học liệu dạy học trực tuyến và hướng dẫn sử dụng cho giáo viên và học sinh; đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin mạng, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ; các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức dạy học qua Internet và các quy định của pháp luật có liên quan; công nhận kết quả dạy và học trực tuyến phải dựa trên cơ sở đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của học sinh và theo các quy định về đánh giá học sinh tiểu học.

  1. Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ, Tin học.

* Chỉ tiêu:

        - 100% HS lớp 1, 2 học Ngoại ngữ, tin học tự chọn 2 tiết/tuần; lớp 3, 4, 5 học môn Ngoại ngữ bắt buộc 4 tiết/tuần, tin học tự chọn 2 tiết/tuần. Tạo sân chơi, giao lưu ngày hội tiếng Anh, giao lưu tiếng Anh với Trung tâm Anh ngữ.

      - Đảm bảo có 1 phòng máy với 21 máy tính cho HS thực hành trên máy.

      - 100% HS có đủ SGK, đặc biệt HS lớp 1.

       - Thành lập câu lạc bộ tin học trẻ, có HS tham gia cuộc thi các cấp.

      - Quản lý chặt chẽ chất lượng giảng dạy và học tập môn Ngoại ngữ, môn tin học trong nhà trường, nâng chất lượng cao hơn năm học trước.

    * Biện pháp: 

a) Dạy học Ngoại ngữ (Dạy học Tiếng Anh):

- Triển khai Chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1 đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2010. Nhà trường tổ chức dạy Tiếng Anh lớp 1 cho học sinh trên tinh thần tự nguyện tham gia học của học sinh, chất lượng đạt chuẩn của đội ngũ tham gia giảng dạy; thực hiện kiểm tra đánh giá theo quy định; đảm bảo tính chất làm quen của chương trình; tạo hứng thú, sự yêu thích môn học và không gây quá tải cho học sinh.

- Tiếp tục thực hiện chương trình tiếng Anh lớp 2 hiện hành , có những giải pháp tiếp cận Chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1 và lớp 2 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách linh hoạt, phù hợp thực tế nhà trường, địa phương.

          - Tổ chức dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cho 100% học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5.

- Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT, cụ thể: đối với lớp 1 lựa chọn sách giáo khoa theo danh mục sách giáo khoa đã được Bộ GDĐT ban hành; đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 và các văn bản khác của Bộ GDĐT đảm bảo mỗi học sinh có đủ 1 bộ sách giáo khoa.

          - Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo quy định; chú trọng thực hiện đánh giá thường xuyên; bài kiểm tra định kỳ cần đánh giá đủ cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Khuyến khích giáo viên sử dụng các dự án học tập để thay thế bài kiểm tra học kỳ I.

          - Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy, học ngoại ngữ. Đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất theo quy định, đặc biệt là ở các điểm trường. Ở những nơi có điều kiện, khuyến khích tăng cường cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo sự phù hợp và tính ứng dụng.

          - Nhà trường thực hiện xã hội hóa trong dạy học tiếng Anh để tăng cường thời lượng học tiếng Anh; học tiếng Anh qua môn Toán, môn Khoa học, truyện đọc tiếng Anh và các hoạt động trải nghiệm; tạo các sân chơi, giao lưu tiếng Anh; phát động phong trào giáo viên các môn học khác cùng tham gia cùng học tiếng Anh với học sinh.

b) Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học

Tiếp tục dạy học môn Tin học tự chọn, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường đầu tư nâng cấp thiết bị dạy học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học.

Cùng với việc tổ chức tốt dạy học Tin học cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 theo quy định trong chương trình, có giải pháp phù hợp tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục tin học cho học sinh cấp tiểu học nhằm giúp học sinh lớp 1, lớp 2 được làm quen với tin học và đáp ứng sở thích, nhu cầu, phát hiện và bồi dưỡng phát triển năng lực tin học, tư duy khoa học máy tính, hình thành và nuôi dưỡng đam mê khoa học, công nghệ cho học sinh tiểu học.

          Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học-Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu sáng tạo. Nhà trường tổ chức 100% số học sinh được học tin học. Quản lý tốt về thời lượng, chất lượng dạy học môn tin học ở các khối lớp.

      - Chuẩn bị tốt các hệ điều kiện cho môn học, đảm bảo 1em/máy trong giờ thực hành tin học, hợp đồng giáo viên tin học đủ năng lực và trình độ để dạy tin học.

      - Đảm bảo thu và chi trả theo tinh thần văn bản NQ 17/2020/NQ-HĐND ngày 11/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình và hướng dẫn 901/HDLN-SGD ĐT-STC ngày 31/8/2020 đã quy định để giáo viên tin học yên tâm công tác và hiệu quả.

  - Tổ chức một số câu lạc bộ có vận dụng kiến thức công nghệ thông tin như: Trạng nguyên Tiếng Việt, trạng nguyên nhỏ tuổi.

 - Khuyến khích học sinh tham gia giải Toán, Tiếng Anh qua mạng để các em được phát triển tư duy một cách khoa học.

4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

* Chỉ tiêu:

100% học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

* Biện pháp:

          Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật. Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 của ngành Giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018; Kế hoạch thực hiện “Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2019; Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 ban hành Quy định Chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật và Thông tư số 17/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 ban hành Quy định Chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật, xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch giáo dục người khuyết tật tại địa phương.

Làm tốt công tác điều tra, vận động trẻ khuyết tật học hòa nhập, có những ưu tiên, khuyến khích, động viên trẻ khuyết tật học hòa nhập. Bảo đảm các điều kiện để trẻ em khuyết tật được tiếp cận với giáo dục, tăng cường giáo dục hòa nhập; tăng cường tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về vấn đề giáo dục hòa nhập, trong đó học sinh học hòa nhập được học tập và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân; tùy theo dạng tật, mức độ khuyết tật mà học sinh được miễn một phần, một số nội dung, một số môn học với mục tiêu giúp học sinh khuyết tật được tương tác cùng bạn bè, các em hòa nhập và yêu cuộc sống.

5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

* Chỉ tiêu:

          - 100% lp hc có t thư vin l0wsp,tủ thuốc lớp học, nhà trường có th­ư vin đạt chun, thư viện xanh, có tủ thuốc. Hoạt động các loại hình thư viện, hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

          - 100% số lớp tích cực tu tạo cảnh quan, đổi mới không gian trường, lớp, duy trì tốt ngày Hội trang trí trường, lớp, thực hiện 1 phút sạch trường, VSMT vào ngày 24 hàng tháng.   

          - 100% học sinh được rèn luyện thân thể, tham gia BHYT và tham gia kế hoạch nhỏ.

          -  Phấn đấu có đội bóng nhi đồng, đội cờ vua, đội bóng rổ, tham gia hội khỏe Phù đổng, chạy Việt giã cấp huyện.

          - 100% HS được khám sức khỏe ban đầu, được tiêm sởi, uống thuốc tẩy giun,...

          - Tổ chức cho HS kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng sống thông qua hoạt động: tìm hiểu về ATGT, vui tết trung thu, giao lưu văn nghệ, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, tìm hiểu về khu di tích lịch sử (Ngô Quang Bích, Bùi Viện, Vũ Trọng...), duy trì khiêu vũ sân trường, ca múa hát tập thể, trò chơi dân gian, sinh hoạt sao...

- Tổ chức hoạt động sau giờ học chính khóa cho HS lớp 1 và toàn cấp học.

* Giải pháp:

Tăng cường thực hiện tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại kh theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn tại Công văn 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục kĩ năng tài chính cá nhân;

Tổ chức hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày cho học sinh lớp 1 và toàn cấp tiểu học theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDDT-GDTH ngày 26/8/2019.

Tăng cường công tác truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục.

Tiếp tục triển khai mô hình thư viện thân thiện, thư viện xanh trường Tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương một cách linh hoạt và hiệu quả theo Công văn số 430/BGDĐT-GDTH ngày 30/01/2019; không áp đặt nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học. Nhà trường sắp xếp bố trí nhân viên thư viện đúng chuyên môn làm công tác thiết lập và vận hành thư viện; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và nhân viên thư viện về công tác tổ chức hoạt động đọc cho học sinh; dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật, học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động thư viện; huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

6. Chỉ đạo tổ chức thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày.

* Chỉ tiêu:

100% HS được học 2 buổi/ngày, 10 buổi/tuần (35 tiết/tuần).

70% HS ăn bán trú. Hợp đồng dịch vụ bán trú với công ty SHT đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng quy trình.

          100% hc sinh đến trưường có đủ sách vở, đồ dùng học tập và để sách vở ngay tại lớp.

* Biện pháp:

- Về kế hoạch giáo dục: Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học. Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

- Về tổ chức bán trú:  Nhà trường tổ chức bán trú với nội dung, hình thức phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên. Nhà trường đã ký hợp đồng với công ty SHT, đảm bảo  vệ sinh, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khoẻ học sinh.

-  Về tổ chức cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày: Căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh, tổ chức các hoạt động dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, vui tết trung thu, dã ngoại, thăm viếng Đài tưởng niệm, khu di tích lịch sử, tạo điều kiện để học sinh vui chơi, giải trí sau giờ học chính thức trong ngày.

Nhà trường tích cực, chủ động tham mưu với chính quyền địa phương để có Nghị quyết chuyên đề về phát triển giáo dục của địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch, tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khắc phục triệt để tình trạng “học sinh ngồi nhầm lớp”. 

7. Đổi mới công tác quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học.

* Chỉ tiêu:

            -  100% GV đạt trình độ chuẩn, trong đó 97% trên chuẩn, tạo điều kiện cho 7 GV theo học lớp Đại học để nâng chuẩn.

           - 100% GV có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.

a) Đổi mới công tác quản lý giáo dục tiểu học

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong nhà trường; nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định, quy trình về thu, chi các khoản theo quy định; đẩy mạnh phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ cho cơ sở; thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017.

Nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; chỉ đạo điều hành và triển khai Chính phủ điện tử theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về giáo dục tiểu học.

b) Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học

Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn. Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực (Đội ngũ GV lớp 2) cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học.

Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức dạy học học tích cực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 2 chuẩn bị cho năm học 2021-2022.

Tạo điều kiện để tất cả cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực quản lý, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông  2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. 

8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng có hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022.

* Chỉ tiêu:

 - 100% GV lớp 1, 2 được tập huấn, bồi dưỡng thay sách.

- Triển khai chuyên đề Toán 1 cấp huyện; tiếng Việt, âm nhạc, GDTC, MT cấp trường.

* Biện pháp:

Xây dựng, triển khai kế hoạch tập huấn cho CBQL, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Chọn cử đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và ưu tiên cho giáo viên đảm nhiệm dạy khối lớp 2 vì đây là khối lớp sẽ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2021-2022.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn giáo viên tham gia tổ, nhóm chuyên môn cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

II. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp

      1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

       1. Chỉ tiêu:

     - Huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014)  kể cả trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em khuyết tật vào lớp 1.

    - Duy trì số lượng học sinh, không có học sinh bỏ học.

    - Duy trì, giữ vững đơn vị đạt PCGDTH mức độ 3.

      2. Biện pháp:

     - Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Tham mưu với UBND xã thành lập ban chỉ đạo PCGDTH.

- Thành lập tổ làm phổ cập của trường do đồng chí Phó hiệu trưởng làm tổ trưởng. (Có kế hoạch riêng).

- Hoàn thiện hồ sơ, cập nhật lại phiếu điều tra đảm bảo sạch đẹp, số liệu thống kê chính xác, đầy đủ, khớp giữa các loại hồ sơ; khắc phục những tồn tại trong công tác phổ cập ở những năm học trước, đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng PCGDTH mức độ 3. Chuẩn bị hệ điều kiện và hồ sơ chu đáo để đón kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 của huyện vào tháng 10/2020.

    - Kết hợp với trường MN thực hiện lễ bàn giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

     - Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

  - Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo cảnh quan hấp dẫn, tổ chức nhiều hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp để các em cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

- Bảo đảm thu nhận hết trẻ trong độ tuổi vào học; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đi học, quan tâm chăm sóc, giúp đỡ HS khuyết tật, HS hộ nghèo, cận nghèo và một số HS hoàn cảnh khó khăn khác: Động viên về tinh thần và vật chất, phân công một số giáo viên giúp đỡ học sinh nghèo, kết hợp với các tổ chức cá nhân quan tâm giúp đỡ để các em thuận lợi hơn trong quá trình học tập.

    - Chú trọng đến việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập, lấy chất lượng để duy trì số lượng.

          2. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

* Chỉ tiêu:

Duy trì, giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ II, kiểm định mức độ III.

Phấn đấu trong năm học này, nhà trường được xây dựng để có đầy đủ CSVC.

* Biện pháp:

Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo tập trung các nguồn lực  xây dựng cơ sở vật chất để duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ II, kiểm định mức độ III.

3. Rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường

 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Triển khai rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng dẫn tại Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018.

           Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục một cách phù hợp, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục ngắn hạn, dài hạn sát với thực tế phát triển kinh tế xã hội của địa phương đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, đảm bảo yêu cầu, điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo CSVC, trưng thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học hiện nay.

III. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

1. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ động tham mưu, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mà trọng tâm là thực hiện đối với lớp 1 và công tác chuẩn bị đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022.

2. Tổ chức và định hướng truyền thông, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về giáo dục và đào tạo; chủ động xử lý các vấn đề truyền thông, nâng cao việc phân tích và xử lý thông tin, đáp ứng yêu cầu truyền thông của Ngành. Tiếp tục tăng cường truyền thông nội bộ, bảo đảm các chủ trương đổi mới, quy định của Ngành đến được từng cán bộ, giáo viên, người lao động trong nhà trường; tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách truyền thông nhằm nâng cao kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin về giáo dục và đào tạo.

3. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của Ngành, tập trung vào các tin bài về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

IV. Một số hoạt động khác.

1. Công tác kiểm tra:

- Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác kiểm tra nội bộ của đơn vị; tăng cường kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra giáo viên và các bộ phận của đơn vị (Có kế hoạch riêng).

- Phối hợp với Công đoàn nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường theo các văn bản quy định. Củng cố về tổ chức và chỉ đạo hoạt động của ban thanh tra nhân dân theo đúng quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, hồ sơ sổ sách đáp ứng yêu cầu kiểm tra của các cấp.

2. Công tác tài chính:

- Thực hiện theo đúng luật Ngân sách năm 2015; Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

- Thực hiện thu đúng, thu đủ các khoản thu theo đúng hướng dẫn số 901/ HDLN – SGD – STC tỉnh Thái Bình ngày 31 tháng 8 năm 2020 và hướng dẫn số 546/ HDLN- PGD ĐT - PTC huyện Tiền Hải ngày 11 tháng 9 năm 2020 về thực hiện các khoản thu chi đầu năm học 2020 - 2021.

3. Công tác đoàn thể:

- Các ban ngành đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch. Duy trì việc họp giao ban, họp định kỳ. Tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết,,,

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền.  Phát huy các cuộc vận động, tổ chức ký cam kết các cuộc vận động, nội quy, ATGT.

- Làm tốt công tác giáo dục truyền thống, tổ chức và phát động các phong trào thi đua trong các đợt cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn như khai giảng, 20/11, 22/12, 8/3, 26/3…

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường.

- Quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong liên đội, thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo, uống nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa.  Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Huyện đoàn, Đoàn thanh niên trong nhà trường triển khai tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

- Tổ chức tập huấn các nội quy nề nếp, ký cam kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động.

         4. Thông tin- báo cáo.

- Thông tin: Nắm bắt thông tin, triển khai, xử lý thông tin kịp thời, đủ và đúng nội dung thông tin, đúng thời gian quy định.

- Báo cáo: Hàng tháng các ban ngành đoàn thể trong nhà báo cáo kết quả hoạt động, lịch hoạt động vào 25 hàng tháng. (Báo cáo CM, CĐ, TTND, ĐỘI TN

 - Nhà trường nộp báo cáo các cấp theo quy định hàng tháng, kỳ và bất thường, đảm bảo đúng thời gian, đúng và đủ các nội dung cần báo cáo.

 Thực hiện nghiêm quy định về chế độ thông tin, báo cáo định kỳ nghiêm túc đúng thời gian, số liệu chính xác, cụ thể:

- Báo cáo số liệu đầu năm : trước 10/9/2020;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021: trước ngày 20/9/2020; Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức duyệt kế hoạch với các trường từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020.

- Số liệu thống kê, Báo cáo sơ kết học kì I: trước ngày 15/01/2021;

- Số liệu thống kê học kì II, Báo cáo Tổng kết năm học: trước ngày 25/5/2021;

- Các báo các đột xuất khác.

    5. Các hoạt động khác:

          1. Nhà trường tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: Tìm hiểu An toàn giao thông, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh, … trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học. Không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, gây áp lực và căng thẳng cho học sinh; Phòng Giáo dục - Đào tạo thông qua việc tổ chức các hoạt động để đánh giá việc thực hiện các phong trào chung.   

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục; tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

4. Tích cực đổi mới công tác quản lý, thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp và giao quyền tự chủ cho cơ sở; thực hiện “ba công khai”; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học, xử lý nghiêm những sai phạm, thông báo công khai trước tập thể và công luận đối với những trường hợp vi phạm (vi phạm đạo đức nhà giáo, dạy thêm học thêm, lạm thu ...).

5. Tham gia và tổ chức tốt các chuyên đề do Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo.

6. Tham gia đầy đủ, tích cực vào các hoạt động chung của Huyện, địa phương, của Ngành đặc biệt hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp.   

           D. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

* Đối với tập thể:

  • Chi bộ: Trong sạch vững mạnh – chi bộ xuất sắc.
  • Trường: Tập thể LĐXS.
  • Công đoàn: Vững mạnh – xuất sắc.
  • Đội TNTP: Vững mạnh – xuất sắc.

 

         *  Đối với cá nhân :   - GVG        

                                                  + CSTĐ cấp Tỉnh:    2

                                                  + CSTĐ cấp cơ sở:   7                                         

                                                  + GVdạy giỏi:           4

                                                  + GVG cấp trường: 12

                                                  + 96,1% CBGV đạt lao động tiên tiến.

                                                  - Tổ LĐXS:                2 tổ

                                                  - Tổ LĐ vững mạnh:  2 tổ.

      Duy trì, đơn vị đứng tốp đầu trong toàn huyện.                                                   

      Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học An Ninh, rất mong nhận được sự tham gia đóng góp của các đ/c.

 

  Nơi nhận:                                                          An Ninh, ngày 20 tháng 9 năm 2020.        

   -Phòng GD&ĐT huyện (để b/c);                                                            HIỆU TRƯỞNG                           

   -Các BP, tổ CM (để t/h),                    

   -Lưu: VP.